TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 30/11/2020

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn 02/02/2019 đến 31/12/2019.
5. Tờ trình thông qua kết quả SXKD đã được kiểm toán giai đoạn 02/02/2019 đến 31/12/2019.
6. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
7. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020.
8. Tờ trình bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty.
9. Tờ trình xem xét chủ trương tái cấu trúc Công ty.
10. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán giai đoạn 02.02.2019 đến 31/12/2019.
11. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giai đoạn 02.02.2019 đến 31/12/2019.   
12. Báo cáo của Ban kiểm soát
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
14. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
15. Phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020
16. Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
20-11-2020