Thông báo: Về việc thời gian chính thức hoạt động của trang Website Công ty

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 5

CÔNG TY TNHH MTV

ĐTXD VẠN TƯỜNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 506 /TB-CT

Đà Nẵng,  ngày 20 tháng 05  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thời gian chính thức hoạt động của trang Website Công  ty

                                                            _____________________________


                                                Kính gửi: Các cơ quan và đơn vị trực thuộc Công ty.

 

  Vừa qua, Công ty mẹ đã thực hiện và hoàn thành việc lập Website giới thiệu doanh nghiệp với chức năng chính là: Trang chủ, trang giới thiệu, trang sản phẩm-dịch vụ, trang văn bản pháp luật, trang liên hệ trực tuyến, chức năng tìm kiếm theo từ khóa và các công cụ khác.  

  Để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của đơn vị. Công ty thông báo và yêu cầu các Cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung như sau:               

1) Thời gian hoạt động chính thức của trang Website Công ty kể từ ngày 20/05/2013. Tên miền Website của Công ty: www.vantuong-bqp.com.vn

2) Hàng ngày, các Cơ quan đơn vị trực thuộc Công ty phải truy cập vào trang Website để nắm bắt kịp thời các văn bản của Nhà nước, văn bản của Công ty và các hướng dẫn của các Phòng, ban Công ty mẹ.

3) Cập nhập các sự kiện, thông tin mới (Lễ khởi công, các hoạt động…..) củaCơ quan, đơn vị mình về địa chỉ mail: huyhoang0045@gmail.com để Phòng Kế hoạch-Kinh doanh tổng hợp và up lên trang Website của Công ty.

4) Đối với các Phòng, ban cơ quan Công ty mẹ, liên hệ kịp thời với Phòng Kế hoạch-Kinh doanh để up lên trang Website của Công ty các văn bản, hướng dẫn và các thông tin của doanh nghiệp.

 5) Yêu cầu các Cơ quan, đơn vị quan tâm và thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ về Công ty (qua Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty) để được hướng dẫn và thống nhất thực hiện ./.  

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Ban Tổng giám đốc (để chỉ đạo);

- Lưu: VT, KHKD,H20b.

 

ĐÃ KÝ

TRỊNH MINH PHIẾUTải về xem file gốc: Tải tại đây

21-05-2013