Thông báo họp giao ban Quí 2-2013

CÔNG TY TNHH MTV

ĐT XD VẠN TƯỜNG

PHÒNG KH - KD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/TB-KH                        

Đà Nẵng, ngày 11  tháng 06  năm 2013

 

THÔNG BÁO

 Thời gian và thành phần giao ban Quý II/2013

 
   

 
Kính gửi:

                                                             - Ban Tổng Giám đốc;

                                                             - Trưởng các Phòng, ban Công ty mẹ;

                                                             - Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ.

  Căn cứ vào lịch làm việc của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh trân trọng thông báo thời gian và thành phần giao ban Công ty Quí II/2013 như sau:

1. Thời gian giao ban:

- Từ 7h30 đến 16h30 ngày 01/07/2013 (thứ hai)

2. Thành phần giao ban:

- Công ty mẹ: Ban Tổng Giám đốc; Các Trưởng, Phó phòng, Trợ lý 1 của các Phòng ban Công ty.

- Các đơn vị trực thuộc: Giám đốc, Đội trưởng (trực thuộc Công ty mẹ).

3. Qui định về trang phục:

- Đối với Sĩ quan, QNCN  : Quân phục hè K08.

- Đối với CNVQP, HĐLĐ : Áo sơ mi, quần tây (gọn gàng).

Đề nghị các Phòng ban và Đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo để cuộc họp đạt kết quả tốt.

* Ghi chú: Công ty tổ chức buổi cơm trưa cho các thành phần tham dự giao ban tại bếp ăn của Công ty mẹ.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:              

-Như trên;

-Lưu: P.KH-KD.   

 

Đã ký

 

1// Lý Đắc Thắng

 

12-06-2013