THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng và đầu tư Vạn Tường!
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Hội đồng quản trị Công ty thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 15/8/2020. Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức đại hội sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid và sẽ thông báo cho các Cổ đông. 
Xem nội dung thông báo và tải Tại đây
Trân trọng!
12-09-2020