THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP NHẬN ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, ĐỀ NGHỊ CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Vạn Tường thông báo đến Quý Cổ đông về việc chấp nhận đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Dương Ngọc Tú và đề nghị cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự thay thế thành viên HĐQT
Chi tiết thông báo theo file đính kèm dưới đây:

1. Thông báo số 22/2023/TB-HĐQT ngày 22/11/2023 về việc chấp nhận đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT, đề nghị cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự thay thế thành viên HĐQT.
2. Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
3. Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT
4. Biên bản họp nhóm cổ đông ứng viên HĐQT

Trân trọng!
27-11-2023