CÔNG TY TNHH MTV ĐTXD VẠN TƯỜNG TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN 58, 60 VÀ NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI)

Thực hiện Hướng dẫn số 749/HD-CT ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Cục Chính trị Quân khu. Sáng ngày 01/8/2013 Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV ĐTXD Vạn Tường tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận số 58, 60 và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị (khóa XI); tham gia Hội nghị có 57 cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua việc học tập, quán triệt nội dung các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị (Khóa XI) đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Kết luận, Nghị quyết, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng các Kết luận, Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, Công ty VMTD.

* Một số hình ảnh của Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận và Nghị quyết của Bộ Chính trị (Khóa XI) 


Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Ta, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiến hành quán triệt các Kết luận tại Hội nghị.


24-12-2013