TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 NGÀY 28/12/2021

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
7. Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 kế hoạch chi tra thu lao năm 2021.
8. Tờ trình bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty.
9. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020.
10. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.   
11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
14. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
15. Phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021
16. Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021

05-12-2021