Thông báo của HĐQT về việc chấp nhận đơn xin từ nhiệm BKS, đề nghị cổ đông ứng cử để cử để bầu bổ sung Thành viên BKS

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Vạn Tường thông báo đến Quý Cổ đông về việc chấp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Tạ Minh Khang và đề nghị cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự thay thế thành viên BKS
Chi tiết thông báo theo file đính kèm dưới đây:

Thông báo từ nhiệm BKS - đề nghị cổ đông ứng cử, đề cử
31-01-2024