Biên bản và nghị quyết về thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chi trả thù lao HĐQT và BKS

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Vạn Tường gửi đến Quý Cổ đông Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông qua thu lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
Chi tiết thông báo theo file đính kèm dưới đây:
1. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2023/BBKP-ĐHHĐCĐ-VT
2. Nghị quyết số 02/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VT của Đại hội đồng cổ đông về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chi trả thu lao thành viên HĐQT và BKS
03-11-2023